Vedení daňové evidence.

Součástí vedení daňové evidence (jednoduchého účetnictví) jsou následující úkony:

 • vedení peněžního deníku
 • vedení knihy pohledávek a závazků:
  • zápis přijatých a vydaných faktur
  • evidence úhrad faktur
  • přehledná evidence nezaplacených faktur
  • tisk příkazů k úhradě podle požadavků zákazníka
  • vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
  • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)
  • tisk konečných verzí zpracovaných knih
 • zpracování účetní závěrky (výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů)
 • sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně vyplnění přehledů pro OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu

Daňovou evidenci zpracovávám v průběhu celého roku (zdaňovacího období) na základě dodaných podkladů v souladu s příslušnými zákony. Součástí mých služeb je také administrace dokladů (kontrola úplnosti a správnosti jednotlivých dokladů, jejich vhodného řazení a archivace), sledování peněžních toků (cash-flow), výše obratu pro účely zákona o DPH a dosažení kritérií pro povinný přechod na podvojné účetnictví.

Pokud jste malá organizace (do 25 zaměstnanců), mohu pro Vás zpracovat mzdovou a personální agendu. Zpracování mzdové agendy zpravidla zahrnuje výpočet mezd podle podkladů zaměstnavatele, vedení mzdových listů zaměstnanců, vystavování zápočtových listů a potvrzení příjmů zaměstnanců, vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení a ostatní mzdové agendy, vypsání přihlášek a odhlášek k pojištění.

Výpočet mezd zahrnuje vyhotovení výplatních pásek pro zaměstnance, přípravu příkazů pro úhradu daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění, zpracování měsíčního přehledu sociálního a zdravotního pojištění. Dále povedu přehled o sražených zálohách na daň ze závislé činnosti a srážkové daně zaměstnanců, zpracování měsíční rekapitulace mzdových nákladů a závazků.

Ceník služeb

Cenu za vedení účetnictví a zpracování mezd je možné účtovat formou předem dohodnutého měsíčního paušálu nebo fakturovat částku podle aktuálního množství zpracovávaných dokladů a náročnosti práce. Fakturovaná částka přitom vždy zahrnuje jak poplatek za vedení účetnictví a zpracování mezd, tak také platby za další služby.

Výše plateb za konkrétní úkony:

 • Zpracování účetních dokladů (pokladní doklad, vystavená či přijatá faktura apod.) a výpisů z bankovního účtu (cena za zpracování jednoho dokladu, resp. položky) - podle počtu řádků v peněžním deníku 20,00 – 35,00 Kč
 • Zpracování mzdy vč. příslušné personální agendy (cena za jednoho zaměstnance) 250,00 – 500,00 Kč/ měsíc
Cena za konkrétní služby závisí na objemu práce, kterou pro klienta budu realizovat. Při větším objemu práce cena jednotlivých úkonů klesá. U dlouhodobých zakázek je možné se dohodnout na paušální částce. Konečná cena služeb je navíc závislá na mnoha dalších faktorech – např. na kvalitě podkladů, které klient ke zpracování dodá a také na rychlosti a kompletnosti jejich předávání ke zpracování.

V případě, že chcete zpracovat Vaši daňovou evidenci nebo potřebujete více informací, neváhejte mne kontaktovat.